Pravidlá veľkej adventnej súťaže: NAKUPUJ A VYHRAJ

VÝHRU ZÍSKAVA:

1.adventný deň: dóza SUGAR - Ľubomír z Brezovice

2.adventný deň: váza NEILIA  - Martin z Bratislavy

3.adventný deň: 2 vankúše LAMI mentol  - Zuzana z Bratislavy

4.adventný deň: lampa ANALIA  - Kristína z Bratislavy

5.adventný deň: nástenný kvetináč ALDINA black  - Veronika z Ivanky

6.adventný deň: 2x košíky SELVA - Nikola z Dražoviec

7.adventný deň: nástenná dekorácia LEAF  - Filip z Nového mesta na Váhom

8.adventný deň: set svietnikov OLIVER  - Vladimír z Kešece

9.adventný deň: presýpacie hodiny AVRIL - Barbora z Bratislavy

10.adventný deň: Set podnosov TONNING  - Tomáš z Nitry

11.adventný deň: Nástenné hodiny Cally - Anna z Košíc

12.adventný deň: Nille váza - Peter zo Žiliny

13.adventný deň: SHANNIA set svietnikov - Alena z Michaloviec

14.adventný deň: KUBIK stolné hodiny - Peter z Likavky

15.adventný deň: KALIE dekoračná misa - Lenka z Námestova

16.adventný deň: ALDINA nástenný kvetináč - Jana zo Záhradného

17.adventný deň: MALMO vankúš - Ondrej z Čenkoviec

18.adventný deň: ORLINA váža - Lucia z Malaciek

19.adventný deň: LAMI 2 ružové vankúše - Pavel z Bystrice

20.adventný deň: set 3 košíkov LENA  - Marek z Rimavskej Soboty

21.adventný deň: set vešiačikov NADUA - Peter z Galanty

22.adventný deň: SAIAN deka - Andrea z Levoče

23.adventný deň: puf SHOTT - Marta z Krásna nad Kysucou

24.adventný deň: kreslo - Tomáš z Revúcej

 

 


NAKUPUJ A VYHRAJ

Podmienky veľkej adventnej súťaže

 

Nakúp čokoľvek v e-shope www.dublinohome.sk v termíne od 1.12.2021 do 23.12.2021 a si zaradený do súťaže o jeden z 24 predmetov v celkovej hodnote: 1000 EUR.

Je to úplne jednoduché! Stačí ak vytvoríš akúkoľvek objednávku v internetovom obchode www.dublinohome.sk, a si zaradený do

 • denného žrebovania o 1x produkt z ponuky e-shopu, ktoré sa losuje každý deň - SPOLU 23 výhier v celkovej hodnote 750 EUR
 • do velkého žrebovania o hlavnú vianočnú cenu, ktorá sa losuje 24.12.2021  - KRESLO DUBLINO V HODNOTE 250 eur

 

 1. Organizátor súťaže

Organizátorom propagačnej súťaže "Nakupuj a vyhraj" (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť CHAIR, s.r.o., so sídlom Rožňavská 1, 83104  Bratislava, IČO: 46528113, zapísaná v  Obchodnom registri, Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka číslo 79522/B, ďalej len "organizátor" alebo „organizátor súťaže“). Organizátor súťaže vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“).

 1. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční v čase od 1.12.2021 do 23.12.2021.

 1. Podmienky účasti v súťaži

Za účastníka súťaže sa považuje fyzická osoba, ktorá v čase konania súťaže vykoná akúkoľvek objednávku v internetovom obchode www.dublinohome.sk.

Splnením podmienok účasti v súťaži účastník súčasne vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži, s akceptovaním podmienok účasti v súťaži podľa týchto pravidiel, s účasťou na žrebovaní a s prípadným prijatím výhry podľa pravidiel.

 1. Výluky z účasti v súťaži

Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže t.j. spoločnosti zastupujúce značku DUBLINO, ako aj ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka. 

 1. Účasť na žrebovaní

Do žrebovania o výhru v súťaži budú zaradené všetky nákupy, ktoré spĺňajú body 2., 3. a 4. Účastník súťaže môže nakúpiť aj opakovane, pričom vtedy získava väčšiu šancu vyhrať. Do záverečného žrebovania sa zaradí každý nákup vytvorený v čase súťaže.

 1. Výhry poskytnuté do súťaže

Poskytovateľom výhry do súťaže je organizátor súťaže, ktorý poskytuje do súťaže nasledujúcu cenu:

23 x predmet z ponuky DUBLINO HOME: Vankúše, dekorácie, svietniky, vázy, kvetináče, svietidlá, hodiny a iné

1 x hlavná Vianočná cena: kreslo DUBLINO  

7. Žrebovanie výhercov

Výherca bude určení na základe náhodného výberu v daný deň nákupu v eshope www.dublinohome.sk (v ďalšom texte aj ako „žrebovanie“) a jeho výhra mu bude ohlásená e-mailom. Po ukončení súťaže, dňa 24.12.2021, organizátor dodatočne vyžrebuje automaticky náhodným výberom jedného výhercu, ktorý získa hlavnú cenu. Pre prípad nemožnosti kontaktovania vyžrebovaných výhercov, neprevzatia výhry vyžrebovanými výhercami alebo pre prípad nemožnosti poskytnutia výhry vyžrebovaným výhercom, budú vyžrebovaní aj náhradníci. Do záverečného žrebovania sa zaradí každý nákup vytvorený v čase súťaže v internetovom obchode www.dublinohome.sk.

Žrebovanie výhercu a náhradníkov výhier sa uskutoční za prítomnosti zástupcov organizátora.

 1. Vznik nároku na výhru

Výhercom výhry sa stáva vyžrebovaný účastník súťaže, ktorý v čase konania súťaže splnil všetky podmienky pre zaradenie do súťaže uvedené v bode 2 a 3 a nie je vylúčený zo súťaže v súlade so 4. bodom týchto pravidiel.

Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, organizátor v deň, v ktorom bolo uskutočnené žrebovanie výhry, vyzve účastníka súťaže (na základe emailu, alebo telefónneho čísla, prislúchajúcemu k vyžrebovanému nákupu), ktorého nákup bol v daný deň vyžrebovaný ako výherný, na poskytnutie identifikačných údajov o svojej osobe požadovaných organizátorom a zároveň mu oznámi ďalšie podstatné informácie súvisiace s prevzatím jeho výhry.

Pre účely úspešného skontaktovania vyžrebovaného výhercu súťaže je stanovená doba 48 hodín od odoslania emailu, alebo telefonického hovoru vyžadujúceho kontaktné údaje, do ktorých musí vyžrebovaný výherca tieto údaje poskytnúť. V prípade neúspešného skontaktovania vyžrebovaného výhercu v uvedenej lehote, bude organizátor kontaktovať náhradníkov v poradí ako boli vyžrebovaní.

 1. Poskytnutie výhry

Poskytovateľ výhier, ktorým je organizátor súťaže, poskytne výhercovi výhru popísanu v 6. bode odoslaním na jeho adresu, alebo osobne najneskôr do 20.1.2022.           

Odovzdanie výhry sa uskutoční spôsobom, ktorý bude výhercovi oznámený emailom alebo telefonicky. Záväzok organizátora poskytnúť výhercovi výhru sa považuje za splnený okamihom odovzdania výhry výhercovi organizátorom súťaže, resp. dňom odovzdania výhercovi organizátorom súťaže všetkých dokumentov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k výhre.     

V prípade, ak výherca výhru odmietne alebo si ju neprevezme, organizátor vyzve náhradníka s priradeným vyžrebovaným telefónnym číslom spôsobom uvedeným v 7. bode pravidiel, a to v poradí od 1. náhradníka po 2. náhradníka. Uvedeným spôsobom sa bude postupovať až do konečného pridelenia výhry. Náhradníci budú vstupovať na miesto vyžrebovaného výhercu, ktorému nevznikol nárok na výhru. Účastníci súťaže sú povinní poskytnúť organizátorovi všetku nevyhnutnú a požadovanú súčinnosť potrebnú na odovzdanie, resp. poskytnutie výhry, inak strácajú nárok na výhru.

V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému, resp. právnemu zástupcovi, po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.

Každý účastník súťaže svojou účasťou v súťaži udeľuje organizátorovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov pre účely preverenia totožnosti účastníka súťaže a odovzdania, resp. poskytnutia výhry, ako i súhlas k tomu, že v prípade, ak sa účastník stane výhercom, jeho meno bude zverejnené na internetovej stránke organizátora, s čím účastník účasťou v súťaži súhlasí. Účastník súťaže zároveň svojou účasťou v súťaži udeľuje organizátorovi súhlas na marketingové oslovenie v súvislosti s potenciálnymi aktivitami organizátora. Mená, prípadne iné osobné údaje výhercov, ako aj prejavy osobnej povahy výhercu budú uverejnené a použité organizátorom v súvislosti so súťažou. Spracovanie osobných údajov účastníkov súťaže a výhercov na účel iný, ako je uvedený v pravidlách, je možný len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu výhercu alebo súťažiaceho. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí, že telefonický hovor vykonaný s cieľom kontaktovať účastníka súťaže určeného za výhercu v súlade s týmito pravidlami môže byť organizátorom nahrávaný na účely preukázania udelenia súhlasu so spracovaním a použitím osobných údajov, ako je uvedené vyššie. Práva účastníka pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 1. Všeobecné ustanovenia

Každá osoba, ktorá splní podmienky pre účasť v súťaži, nie je z účasti v súťaži v zmysle pravidiel vylúčená. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže svoj bezvýhradný súhlas s jej pravidlami a zároveň prehlasuje, že bol s ich celým obsahom riadne oboznámený. Organizátor si vyhradzuje právo určiť a meniť deň a miesto na odovzdanie, resp. poskytnutie výhry. Pokyny potrebné pre odovzdanie, resp. poskytnutie výhry výhercovi určenému podľa pravidiel budú oznámené vhodným spôsobom stanoveným organizátorom.

Výherca nemá právo postúpiť výhru inej osobe. Výhra v súťaži nie je právne nárokovateľná. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany účastníkov súťaže a tiež právo na prípadné vylúčenie účastníka súťaže z účasti v súťaži pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, nepriznanie nároku na výhru, pokiaľ sa organizátorovi súťaže nepodarí úspešne skontaktovať s vyžrebovaným účastníkom v zmysle týchto pravidiel, nepriznanie nároku na výhru, a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka súťaže za výhercu v súlade s týmito pravidlami), najneskôr však k momentu odovzdania, resp. poskytnutia výhry, zrušiť túto súťaž.

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry (ceny) alebo výplatu jej hodnoty inou formou peňažnej alebo inej kompenzácie alebo na výhru s inou ako poskytnutou špecifikáciou uvedenou v bode 6. Výherca berie na vedomie, že výhra podlieha dani z príjmov v zmysle platných právnych predpisov. Výherca berie na vedomie, že v zmysle platnej právnej úpravy výhry z hier (a teda aj z tejto súťaže) nemožno vymáhať súdnou cestou.          

Tieto pravidlá sú prístupné všetkým záujemcom na nahliadnutie na internetovej stránke www.dublinohome.sk a v sídle organizátora, pričom organizátor je oprávnený zverejniť ich aj iným vhodným spôsobom podľa vlastnej úvahy. Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby upraviť tieto pravidlá, a to aj počas priebehu súťaže, zverejnením nového úplného znenia pravidiel alebo ich novely, vrátane práva ukončiť súťaž. Pokiaľ organizátor príjme rozhodnutie uvedené v predchádzajúcej vete zaväzuje sa ho zverejniť spôsobom zodpovedajúcim zverejneniu týchto pravidiel.         

Cieľom tejto súťaže je propagácia značky a podpora predaja produktov cez e-shop www.dublinohome.sk

Táto súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

chcem nakupovať a vyhrať

 


ZOSTAŇME I NAĎALEJ V KONTAKTE

Prihlás sa na odber našich noviniek a my ťa budeme informovať ako prvého.

Prihlásiť k odberu  (okienko pre uvedenie e-mailovej adresy nájdete v spodnej časti webstránky)